Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος

Διευθυντής : Καθηγητής Α. Γ. Κλαδάς
Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Πολυτεχνειούπολη, Αθήνα
Τηλ: 210-7723767, Fax: 210-7722336

E-mail: teamprometheus.ntua@gmail.com

Φόρμα Επικοινωνίας