Δομή της Ομάδας

Η ομάδα αποτελείται από τρεις υποομάδες : ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών και δημοσίων σχέσων: